Yhdyskuntajätekasan itsesyttymisvaaran tunnistaminen ja ehkäisy

Sekajätteen itsesyttyminen johtuu ainakin osaksi biojätteen biohajoamisesta jätekasan sisällä. Biohajoamisessa muodostuu lämpöä ja koska ympärillä oleva jäte toimii eristeenä, niin lämpö ei pääse tehokkaasti johtumaan ympäristöön. Tällöin lämpö pääsee jätekasan sisällä nousemaan. Tällainen itsesyttyminen on vaikea ennustaa ja sammuttaa. Pilotin tarkoituksena on tunnistaa tekijät, jotka indikoivat itsesyttymisvaaraa ja varoittaa vastuuhenkilöitä ennakoivasti itsesyttymisestä. Pilotissa seurataan lämpötilaa ja kosteutta sekä hiilidioksidin, hiilimonoksidin ja metaanin määrää. Näiden tietojen pohjalta laaditaan ennuste itsesyttymisestä.

Pilotin alkuvaiheessa kerätään dataa em. parametreista. Näiden tietojen pohjalta laaditaan ennustava algoritmi. Tiedot välitetään Azure-pilvessä olevalle IoT HUB-palvelussa olevalle Thngsboard-sovellusympäristölle, tiedot analysoidaan ja algoritmin avulla hälytetään vaaran ilmetessä vastuuhenkilöt sekä teksti-, että sähköpostiviesteillä. Tietoja voidaan seurata WEB-palvelun kautta.

Kyseinen ratkaisu on hyödynnettävissä kaikissa ympäristöissä (jäte, turve, hake, jne..), joissa on olemassa itsesyttymisvaara.